Tribuna d’Arqueologia 2009-2010

Image (1) portada_Trib2009_20102.jpg for post 4956| Vegeu publicació |

El llibre de recull anual del cicle 2009-2010 de la Tribuna d’Arqueologia conté els següents articles:

Presentació del volum p. 7
Ramon Ten Carné, Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia

Patrimoni Mundial: Les icnites de dinosaure de Catalunya p. 9
Gemma Hernández, Elisabeth Blaya

Montlleó (Prats i Sansor, Cerdanya). Balanç de 10 campanyes d’excavació p. 27
Xavier Mangado, Josep Maria Fullola, Oriol Mercadal

Documentació dels nous conjunts d’art rupestre del Priorat (Tarragona) p. 53
Elisa Sarrià, Ramon Viñas, Laura Martínez, Juan Antonio Serrano

La primera explotació minera de sal gemma: la Vall Salina de Cardona (Bages) p. 85
Alfons Fíguls, Olivier Weller, Fidel Grandia, Joan González, Jorge Bonache

La Torre Roja: un jaciment ibèric i medieval (Caldes de Montbui, Vallès Oriental; Sentmenat, Vallès Occidental) p. 113
Abel Fortó, Xavier Maese

La Fortalesa de l’Aigua. Els fossats i el pou dels Vilars d’Arbeca: primeres lectures p. 153
Emili Junyent

Oxirrinc (El Bahnasa, Minia -Egipte): nous descobriments i novetats. Campanya de 2009 p. 185
Josep Padró, Maite Mascort, Eva Subías

Les darreres excavacions al Montgròs, el Brull (Osona) p. 215
Albert López, Xavier Fierro

La ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles: resultats de l’excavació del sector adjacent a les torres pentagonals (2008-2010) p.243
David Asensio, Rafel Jornet, Maite Miró

Desenvolupament urbà i industrial extramurs de Baetulo: ocupació republicana, centre productor amfòric i necròpolis altimperials p. 265
Francesc Antequera, Antoni Rigo, Daniel Vázquez

El Castellot de Bolvir (Cerdanya): ocupacions ceretana, iberoromana i altmedieval p. 295
Cira Crespo Cabillo, Jordi Morera Camprubí, Oriol Olesti Vila

Intervenció arqueològica a les portes de la ciutat de Barcelona: l’exemple de l’avinguda de Vilanova, 3-11 / carrer Roger de Flor, 39-43 p.331
Jordi Aguelo, Toni Juárez, Carme Subiranas

La muralla medieval de Vilafranca del Penedès: darreres intervencions arqueològiques 2000-2009 p. 359
M. Bruna Álvarez, Jordi Amorós, Roger Benito, Xavier Esteve, Josep Maria Feliu, Pedro Otiña, Oriol Tutusaus, Òscar Varas, Oriol Vilanova, Erikarta Imanol Yll

El dipòsit de carreus del Mèdol. Resultats preliminars p. 383
Marcel Sirisi, Juan Trenor, Cristina Benet

La Batalla de Talamanca. Una nova metodologia de recerca arqueològica p. 407
Joan Santacana Mestre, Xavier Rubio

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “La Fortalesa de l’Aigua. Els fossats i el pou dels Vilars d’Arbeca: primeres lectures”

Conferència “La Fortalesa de l’Aigua. Els fossats i el pou dels Vilars d’Arbeca: primeres lectures”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 13 de gener de 2010

Conferenciant: Emili Junyent
Moderador: Xavier Llovera

Des de l’any 1985 s’estan fent treballs d’excavació i de recuperació patrimonial del conjunt dels Vilars que va ser declarat BCIN amb categoria de zona arqueològica l’any 1998. Constitueix un conjunt arqueològic excepcional, especialment per les seves defenses, la muralla torrejada, el camp (chevaux-de-frise) i el fossat, únic en el panorama peninsular i europeu de la primera edat del ferro i la cultura ibèrica. Per tant, en la citada sessió es van presentar els resultats obtinguts en aquesta zona arqueològica.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “Oxirrinc (El Bahnasa, Minia – Egipte): nous descobriments i novetats. Campanya de 2009”

Conferència “Oxirrinc (El Bahnasa, Minia – Egipte): nous descobriments i novetats. Campanya de 2009”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 27 de gener de 2010

Conferenciants: Josep Padró, Maite Mascort i Eva Subías
Moderadora: Rosario Navarro

Des de l’any 1992 s’estan portant a terme intervencions arqueològiques a la ciutat d’Oxirrinc. Els treballs dels darrers anys s’han centrat en la zona anomenada Necròpolis Alta amb tombes monumentals d’època saïta, enterraments grecoromans i un ampli conjunt funerari i religiós cristià. També s’està investigant el gran domini fortificat d’època bizantina que hi ha en el suburbi occidental de la ciutat. En aquesta sessió es van explicar els darrers descobriments de finals del 2009.

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “Les darreres excavacions al Montgròs, el Brull (Osona)”

Conferència “Les darreres excavacions al Montgròs, el Brull (Osona)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 10 de febrer de 2010

Conferenciants: Albert López i Xavier Fierro
Moderador: Joan Sanmartí

Els conferenciants van presentar els resultats de les campanyes realitzades, des de l’any 1996,  al Turó del Montgrós pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. En aquest jaciment, a part de palesar la presència d’un substrat del bronze final (de l’XI al X aC), destaca la imponent fortificació ibèrica que s’hi va bastir probablement en el decurs del segle V aC, que va ser refeta vers l’inici del segle III aC, i finalment, destruïda en bona part cap al 200 aC. A més, edificat sobre les ruïnes ibèriques, ha sortit a la llum el mas Montgròs, documentat al segle XIII, i que fou abandonat al tercer quart del segle XIV.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “La ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles: resultats de l’excavació del sector adjacent a les torres pentagonals (2008-2010)”

Conferència “La ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles: resultats de l’excavació del sector adjacent a les torres pentagonals (2008-2010)”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 24 de febrer de 2010

Conferenciants: David Asensio, Rafel Jornet i Maite Miró
Moderadora: Núria Rafel

Les excavacions fetes des del 1998 en l’angle nord-oest del jaciment han posat de manifest l’existència d’una àmplia trama urbana, amb un desenvolupament arquitectònic molt complex, propi d’un nucli amb un inqüestionable caràcter urbà i unes estructures socioeconòmiques molt avançades. En les darreres campanyes s’ha incidit en l’estudi de la torre septentrional, de la qual es van presentar els resultats en aquesta Tribuna.

| Documentació relacionada al repositori CALAIX |

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “Desenvolupament urbà i industrial extramurs de Baetulo: ocupació republicana, centre productor amfòric i necròpolis altimperials”

Conferència “Desenvolupament urbà i industrial extramurs de Baetulo: ocupació republicana, centre productor amfòric i necròpolis altimperials”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 10 de març de 2010

Conferenciants: Francesc Antequera, Antoni Rigo i Daniel Vázquez
Moderadora: Pepita Padrós

La intervenció arqueològica a l’exterior del recinte emmurallat de Baetulo ha posat al descobert un seguit de restes importants en una superfície de més de 5.000 m². Destaca un gran i complex centre productor d’àmfores altimperial, a més a més  l’ocupació romana anterior, des d’inicis del segle I aC, i una necròpolis que va de mitjan segle I dC a inicis del segle II dC, amb incineracions i inhumacions. Aquests resultats es varen presentar en la citada conferència.

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “El Castellot de Bolvir (Cerdanya): ocupacions ceretana, iberoromana i altmedieval”

Conferència “El Castellot de Bolvir (Cerdanya): ocupacions ceretana, iberoromana i altmedieval”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 24 de març de 2010

Conferenciants: Cira Crespo Cabillo, Jordi Morera Camprubí i Oriol Olesti Vila
Moderador: Josep M. Palet

Podem considerar el Castellot (Bolvir, Cerdanya) com el primer oppidum preromà documentat a la Cerdanya. Les excavacions, desenvolupades de manera programada des de l’any 2007, han permès identificar un establiment emmurallat, que ocupa aproximadament una superfície d’uns 5.000 m2. Els conferenciants van presentar els primers resultats d’on s’ha pogut identificar una fase del segle III aC, a cavall entre el món ibèric i el ceretà, així com una d’època romanorepublicana. Finalment, el jaciment fou reocupat en època altmedieval.

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “Intervenció arqueològica a les portes de la ciutat de Barcelona: l’exemple de l’avinguda de Vilanova, 3-11 / carrer Roger de Flor, 39-43”

Conferència  “Intervenció arqueològica a les portes de la ciutat de Barcelona: l’exemple de l’avinguda de Vilanova, 3-11 / carrer Roger de Flor, 39-43”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 7 d’abril de 2010

Conferenciants: Jordi Aguelo, Toni Juárez i Carme Subiranas
Moderadora: Gemma Hernández

La darrera intervenció arqueològica ha permès documentar diferents fases històriques dels afores de la ciutat de Barcelona, amb un tram del rec Comtal, un parell de ponts associats dels segles XVII i XVIII, i el traçat de diferents vies de comunicació d’entrada a la ciutat. A més, també s’ha documentat la presència de diverses edificacions associades a aquestes vies, així com part d’una necròpolis.

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “La muralla medieval de Vilafranca del Penedès: darreres intervencions arqueològiques 2000-2009”

Conferència “La muralla medieval de Vilafranca del Penedès: darreres intervencions arqueològiques 2000-2009”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 21 d’abril de 2010

Conferenciants: M. Bruna Álvarez, Jordi Amorós, Roger Benito, Xavier Esteve, Josep Maria Feliu, Pedro Otiña, Oriol Tutusaus, Òscar Varas, Oriol Vilanova i Erikarta Imanol Yll
Moderador: Magí Miret

En aquesta conferència es van presentar els resultats de les intervencions fetes en els darrers quinze anys a la muralla de Vilafranca del Penedès que han permès documentar nous panys de muralla, torres i altres elements que permeten conèixer les característiques constructives i el traçat de les muralles del segle XIV.

Tribuna d’Arqueologia 2009-2010 “El dipòsit de carreus del Mèdol. Resultats preliminars”

Conferència “El dipòsit de carreus del Mèdol. Resultats preliminars”
Palau Marc (Rambla Santa Mònica, 8, Barcelona), 5 de maig de 2010

Conferenciants: Marcel Sirisi, Juan Trenor i Cristina Benet
Moderadora: Anna Gutiérrez

A causa de les obres de construcció d’una variant de la CN-340, s’ha excavat un dipòsit de carreus annex a la pedrera del Mèdol, on s’ha pogut documentar tota una seqüència de diferents capes de carreus, dipositats al llarg del període de funcionament d’aquesta pedrera d’època romana, entre els segles I aC i II dC, i que ha proporcionat dades interessants sobre el procés del treball de la pedra.