Can Suari (Llinars del Vallès, Vallès Oriental)

| Vegeu article |

Conferència: 15 de febrer de 2006

Autors: Marta Zabala i Albert Bacaria
Moderador: Joaquim Folch

Durant les obres de la Línia d’Alta Velocitat es va localitzar aquest jaciment. L’anàlisi de les estructures, així com l’estudi dels materials mobles, permeten identificar un assentament rural de l’ibèric final (primera meitat del segle II aC / mitjans del segle I aC). Es tracta d’un assentament rural amb una funció agropecuària i testimonis d’activitat tèxtil.